Kurumsal, Sosyal Sorumluluk Politika Kuralları ve Uygulamaları

Bu Politika Plasis Plastik çalışanlarının Sosyal Sorumluluk kapsamında bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir. Plasis Plastik için değer yaratmayı, çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve müşterilerinin, tedarikçilerinin ve içinde faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik, çevresel ve sosyal refahlarına katkıda bulunmayı amaçlar. Plasis Plastik’ de çalışanların şirket etik kurallarına uygun hareket etmelerinde yön göstermek, Şirketin Etik Standartları’nın müşteriler, tedarikçiler (taşeron/servis tedarikçileri) ve şirket dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

 

 I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük

 Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Plasis Plastik ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar. Plasis Plastik çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

C. Çıkar Çatışması

Plasis Plastik çalışanları olarak çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.  Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne veya Etik Kurul'a danışırız.

D. Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yansıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Plasis Plastik adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 

1. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

 

4. Tedarikçi / İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Plasis Plastik, ana tedarikçilerin Kurumsal Sorumluluk standartlarına uygunluğunu değerlendirmeye ve bu standartların uygulanmasını ve geliştirilmesini izlemeye yönelik süreçler uygulamakla sorumludur. İlk değerlendirme/denetim sonucunda gerekliliklerin tümünü karşılayamadığı belirlenen tedarikçilere, şartlara göre belirlenecek belli bir süre içerisinde bu gereklilikleri karşılama fırsatı verilir.

Yapılan değerlendirmede ağır bir ihlal tespit edilirse bir eylem planı belirlenmelidir. Bu durumda tedarikçiden, uyumsuzluk tespit edilen tüm alanlarda sorunu gidereceğine dair bir taahhüt vermesi istenecektir. Bu yöntemle gelişim kaydetme süreci, temel olarak tedarikçi yönetiminin/sahibinin/temsilcisinin tüm ihlalleri ortadan kaldırmak konusundaki kararlılığına bağlıdır. Plasis Plastik tedarikçinin yeterli veya kararlı bir ilerleme kaydedemediğine kanaat getirmek için geçerli nedenlere sahip ise, tedarikçinin tüm sorunları gidermek için makul ölçüde çaba gösterdiğinden emin olana kadar onunla olan ilişkisini askıya alabilir. 

Plasis Plastik ürünlerinin üretilmesinde veya temin edilmesinde kullanılan tesislerde kabul edilemez uygulamaların bulunduğu tespit edildiği takdirde, Plasis Plastik söz konusu tedarikçiyle olan tüm ilişkilerine son verme hakkı saklıdır. Bu tür kabul edilemez uygulamalar arasında çocuk işçi çalıştırılması, zorla işçi çalıştırılması veya insanların borçlarına karşı çalıştırılmaları ile fiziksel şiddet veya aşağılama vs. gibi davranışlar yer alır.

5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 

6. Çevre, Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Plasis Plastik çevreye karşı duyarlı hareket ettiğinin tüm paydaşları, çalışanları, müşterileri ve toplum tarafından bilinmesini sağlar. Plasis Plastik tüm paydaşlarının azami kazanç sağlamalarına imkân verecek başarılı stratejileri gelecek nesillerin gereksinimlerine zarar vermeden geliştirir. Plasis Plastik uygulamalarını teknoloji ve güvenlik, sağlık ve çevre bilimleri alanlarındaki yeni anlayışların ışığında sürekli iyileştirir. Bu gelişmelerin devamlı ve ölçülebilir olarak tüm şirketlerinde uygulanabilirliğini sağlamak için düzenli çalışır. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

 

7. " Plasis Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. ne " Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz. Şirketi  risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

 

8. Çalışanların Sorumlulukları

Plasis Plastik San. ve Tic.Ltd. Şti. - Etik ve ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusunda etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur.   Bu doğrultuda;

#   Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

#   Plasis Plastik İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,

#   Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,

#   Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine veya Etik Kurula danışma,

#   Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme,

#   Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile iş birliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

9. Yöneticilerin Sorumlulukları

Plasis Plastik yöneticilerinin çalışanlar için tanımlamış olan sorumlulukların ötesinde, Plasis Plastik etik çerçevesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır.  Buna göre, yöneticiler;

#   Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,

#   Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,

#   Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,

#   Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten,

#   Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

 

10. Diğer Sorumluluklar

Plasis Plastik üst yönetimi; Plasis Plastik etik veya bu çerçevede oluşturabilecekleri şirketlerine özel İş Etiği Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludurlar.

İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurulunun önerileriyle Etik Kurul tarafından gözden geçirilip, revize ve dokümante edilerek Plasis Plastik Genel Müdür’ünün onayı ile şirkete duyurulur.

 

11. Etik Kurulunun Sorumlulukları

Çalışanları Etik Kurallar hakkında bilgilendirmek, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimler vermek ve bu konuda çalışanlarla sürekli iletişimi sağlamak,

Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasını, bu konuda bilgilendirilmelerini ve Çalışan Bildirgesi’ni imzalamalarını sağlamak,

Her yılın başında, tüm çalışanların Sosyal Sorumluluk Politika Kurallarını imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini sağlamak.

Şirket yönetimi Etik Kurul ile işbirliği içerisinde aşağıda belirtilen sorumlulukları taşır.

Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikâyet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumak,

Bildirimde bulunan çalışanların iş güvencesini sağlamak,

Şikâyet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmek ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almak.

 

Paydaşlarlarla İlişkiler

Çalışanların; birbirleri, iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler vb. paydaşlar ile ilişkileri konusunda dikkate almaları gereken temel prensipleri şu şekildedir;

#   Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilşkilerde, dürüstlük, güven ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

#   Hizmet ve ürünlerde, üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir.

#   Rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılamaz.

#   İnsan kaynakları yönetiminde; ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullarda kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. ‘’açık kapı politikası’’ izlenir.

#   İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır.

#   Çevrenin ve doğal hayatın korunması tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur. ve bu konulardaki düzenlemelere uyulur.

#   Bilinen veya şüphelenilen kural ihlalleri, herhangi kişisel bir önlem almadan önce bölüm yöneticisi veya insan kaynaklarının dikkatine sunulmalıdır.

#   Çalışanlar tarafından, iş ortamına uygun sade ve şık olunmalı kurumun ciddiyeti ile bağdaşmayan belirli siyasi ifade eden giysiler giymekten kaçınılmalıdır.

#   Çalışanlar iş ile ilgili kararlarda; bireysel ve ailevi kaygılar yerine öncelikle sadece şirketin çıkarlarını gözetir. Bununla birlikte; karar alma aşamasında bir belirsizlik durumuyla karşılaşılması durumunda öncelikle kamu menfaati gözetilmelidir.

#   Çalışanlar; şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder. Çalışanlar ayrıca, şirket varlıklarının korunması için azami gayreti sarf ederler.

#   Çalışanlar açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta ve beyanda bulunamaz.

#   Şirket faaliyetleri; yürülükteki mevzuat, şirket esas sözleşmesi, iç düzenlemeler ve oluştutulan politikalar esas alınarak yürütülür. Resmi makamlardan gelen bilgi taleplerinde beliritlen zaman ve diğer kısıtlamalara uyulur.

#   Çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

#   Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve iş birliği anlayışı esastır.

#   Şirketi saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının yürülükteki mevzuat ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

#   Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur. Çevreye tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvette dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.

 

İletişim

Müşterilerimizle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınılmalıdır.

 

E. Etik Kurallara Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

İş Etiği Kurallarını veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

 

F. Etik Kurul

Plasis Plastik kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Plasis Plastik Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur.

 

Üye   – Üretim Sorumlusu

Üye   – İnsan Kaynakları Sorumlusu

Üye   – Kalite Güvence Müdürü 

Üye   – Kalite Güvence Sorumlusu 

Üye   – Satınalma ve Planlama Sorumlusu

 

G. Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

#  Bildirim ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.

#  Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.

#  Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.

#  Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

#  Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

#  Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.

#  Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

#  Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

#  Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.

Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

 

II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR 

A. Çıkar Çatışması Politikası

Plasis Plastik çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler

Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak maddeleşmiş olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. Şirket, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.

 

#  Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. Çalışanlar Şirketlere ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle satımı da dâhil herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz. İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz. Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Bu aktivitelerde Şirket adının kullanılabilmesi için Genel Müdür'den onay alınması gerekmektedir. Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

 

#  Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirketlere zarar vermesi kabul edilemez. Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

 

#  Kaynakların Kullanımı

Plasis Plastik adına kaynaklar kullanılırken, her şeyden önce Plasis Plastik menfaati dikkate alınacaktır. Plasis Plastik varlıkları, kaynakları ve personeli, Plasis Plastik çıkarları korunmadığı ve garanti altına alınmadığı sürece, Şirket dışında başka taraflarca kullanılmayacaktır. Personelin tamamı “tüm kaynakların etkin kullanımı” ilkesine uyacaktır. Kaynakların Şirket çıkarları uyarınca kullanımı zamanın da doğru bir şekilde kullanılmasını gerektirir.   Plasis Plastik çalışanları çalışma saatlerinde zamanlarını etkin bir şekilde kullanır ve zamanlarını şahsi işleri için harcamazlar. Yöneticiler şahsi işlerini çalışanlarına yaptırmayacaktır. Prensip olarak çalışma saatleri boyunca misafirler ve kişisel randevular hoş karşılanmamaktadır. Çalışanlar görüşülmesi gereken ziyaretçilerle toplantılarını ve görüşmelerini ziyaret konusuna uygun olarak ve iş akışını bozmayacak makul bir zaman içerisinde gerçekleştirmelidir.

     

#  Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler

Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez. Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kâr amacı güdülemez.

Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

 

#  Medya ile İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

 

#  Şirketi temsil

3. kişiler tarafından Şirket çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında sadece günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.

 

#  Kanunlara, Kurallara ve Yönetmeliklere Uyum 

Plasis Plastik ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkede yürürlükte olan tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. 

 

B. Hediye Kabul Etme ve Verme / Anti Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası

Plasis Plastik ve çalışanları tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek kendileri veya başkaları için hediye, kazanç, yardım veya ağırlamalarını istemekten veya kabul etmekten ve üçüncü taraf kişi ya da kuruluşlara üçüncü tarafların tarafsızlığını, kararlarını ve davranışlarını etkilemek amaçlı algılanabilecek böylesi hediye, kazanç, yardım veya ağırlama teklif etmekten kaçınacaklardır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

 

Uygulama Esasları

1.    Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

2.    Şirket çalışanları;

#  Kurum iş hedefleri ile uyumlu,

#  Yürürlükteki mevzuata uygun ve hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. madde de çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.

3.    2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

#  Şirket çalışanları, Yetkiler Tablosundaki esaslara uymak koşulu ile iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.

#  Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.

4.    Hediyelerin kolaylıkla paraya çevrilecek veya ticari değeri olmamalıdır.

5.    Yukarıda belirtilen durumlar ve diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler vb. 2. maddede sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 250 TL'den daha az ise onay gerekmez.

6.    Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.

7.    Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

8.    Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3. kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.

9.    2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dâhilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.

10.  Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükârda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

11.  Benzer biçimde, çalışanları Plasis Plastik ile iş yapan ya da yapmak isteyen veya Plasis Plastik’nin rakibi olan herhangi bir kişi ya da ticari kuruluştan (kredi kuruluşlarının piyasa oranlarından verdiği geleneksel kredilerin dışında) kredi istemeyecek veya almayacaklardır. 

12.  Bu kurala kesinlikle uyulması Plasis Plastik ile çalışanlarını iddia edilen veya gerçek çıkar çatışmaları veya etik olmayan uygulamalardan kaynaklanabilecek eleştirilerden, davalardan veya mahcubiyetten koruyacaktır.  

13.  Başkalarına sunulan hediye, ayrıcalık ve ağırlamayı yansıtan muhasebe kayıtları ve ek belgeler uygun, açık, tanımlayıcı yazılar dâhil ve doğru beyan edilmiş olmalıdır. Bu tip ödemeler için onay alınması ve kayıt tutulması işlemleri, biçim ya da tarza bakılmadan, Mali İşler Yöneticisi tarafından belirlenir.

 

C. Gizlilik ve Çalışan Bilgilerinin Korunması Politikası

Plasis Plastik’in vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm şirket ve çalışanların ortak sorumluluğudur. 

Çalışanların özel yaşamlarına ve şahsi alanlarına saygı gösterilir. Çalışanların iş yerinde veya iş amacıyla bulundukları ortamlarda gizlilik haklarının ihlâl edilmesi yasalara ve etik kurallara aykırıdır ve Plasis Plastik bu suçu hiçbir şekilde hoş görmeyecektir. Buradaki hedef çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal gizlilik haklarının korunduğu bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.

Çalışanların bilgisayar, e-posta ve internet kullanımına ilişkin gizlilik haklarına saygı gösterilir öte yandan İş Etiği Kurallarının ihlali söz konusu olduğunda çalışanların elektronik iletişimi kontrol edilebilir. Şirket bilgisayarları iş amaçlı kullanılmalıdır; çalışanların şirket bilgisayarlarını, sesli ve elektronik posta hesaplarını kullanımlarında gizlilik beklentileri olmamalıdır.

 

Uygulama Esasları

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir:

1.    Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

2.    Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.

3.    Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.

4.    Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.

5.    Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.

6.    Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klasifiye edilir, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.

7.    Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.

8.    Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.

9.    Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.

 

D. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

Plasis Plastik çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirkette adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

Plasis Plastik’te iş birliğini teşvik etmek üzere olumlu ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturulmuştur ve farklı ırk, cinsiyet, din, ten rengi, tarikat, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışmaktadır.  Şirket içerisindeki herhangi bir çalışan veya müdür ya da işyerinde acenta, danışman, misafir, müşteri, davetli ve mal ve hizmet tedarikçileri dâhil şirket çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan herhangi bir ayrımcılık şekli hoş görülmeyecektir.

Plasis Plastik işlerinin yürütülmesinde çalışanlar bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermelidir. Plasis Plastik eşit fırsatlar sunan bir işverendir ve yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmaz.  Bu politika ve uygulamalar, işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret, yan haklar ve eğitim gibi, ancak bunlarla sınırlı kalmayan tüm istihdam şart ve koşullarına ayrımcılık yapılmadan yürütülmesini sağlar. Herhangi bir taciz şekli Plasis Plastik tarafından hoş görülmeyecektir. Bu tür ayrımcılıkların hepsi yasalara aykırıdır ve Plasis Plastik’in etkinlik alanında yer alanların bu tür davranışları sergilemeleri yasaktır. Adil Çalışma Ortamı Politikasının ihlâl edildiğinden şüphelenen kişilerin konuyu kendi müdürlerine ya da yönetimin bir üyesine ivedilikle bildirmeleri gerekir.

Aşağıdaki uygulama esasları Plasis Plastikte âdil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

 

Uygulama Esasları

1.    Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

2.    Topluluğu insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, yerleştirme, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, sosyal haklar, işten çıkarma, geri çağırma, izin ve eğitim vb. gibi diğer tüm uygulamaların adil olmasını ve ayrımcılık yapılmadan yürütülmesini sağlar.

3.    Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

4.    Şirkette iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

5.    Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. 

#  Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.

#  Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.

#  İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.

#  Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.

6.    Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

#  Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.

#  Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dâhilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır.

#  Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikâyet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

7.    Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

8.    İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

9.    Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne saygı duyulur.

10.  Çalışanlar için güvensizlik yaratan durumlar hem geçici hem de kalıcı çalışanlara yapılması yasaktır. Örneğin; Sosyal güvenlik eksikliği, çalışanların haklarının birikmesini engellemek için işe alma ve işten çıkarma uygulamaları, kalıcı pozisyonlar için mevsimlik sözleşmelerin kullanımı.

11.  Özellikle okuma ve yazma güçlüğü olan çalışanlara özen gösterilmektedir. Bu durumlarda, çalışanların iş koşullarını anlamalarını sağlamak için ilave çaba (sesli veya görsel yönlendirme) gösterilmektedir. 

12.  Plasis Plastik her türlü çocuk işçi çalıştırılması, zorla veya zorunlu işçi çalıştırılması veya insanların borçlarına karşı çalıştırılmaları ile fiziksel şiddet veya aşağılama gibi davranışlarda bulunmayı yasaklamıştır.

 

E. Çocuk İşçiliği Engelleme ve Çocukların İstismardan Korunmasına Yönelik Politika

1.    Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde, Ulusal Kanunların da belirlemiş olduğu 16 yaşından küçük yaşta iken çalıştırılmaması gerekmektedir.

2.    Plasis Plastik olarak bilinçli, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara yaşlarının gerektirdiği bir yaşam sunmak için gerekli tüm önlemleri almaktan kaynaklanan sorumluluklarımız en öncelikli sıradadır. Henüz tüm gelişimini tamamlamamış olan, temel eğitimini tamamlamamış olan, ailesine bakmak çağında değil de bakıma muhtaç çağda olan çocukların herhangi bir sebeple tüm bu yaşam haklarından alıkonularak çalıştırılması hem şirket bakış açımız hem de insanlık anlayışımız çerçevesinde kabul edilemez ve kesinlikle tolerans gösterilemez bir konudur.

3.    Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir". Plasis Plastik sınırları içerisinde, herhangi bir çocuğa istismar, kötü muamele ya da herhangi bir sömürü davranışı hiçbir şekilde uygulanamaz, uygulanmaması için gerekli tüm önlemler alınır ve uygulanmasının tespiti halinde gerekli tüm yasal işlemler başlatılır.

Çocuk İşçiliği Engelleme ve Çocukların İstismardan Korunmasına Yönelik Politikamız, şirket politikalarımız içerisinde Sıfır Tolerans noktasında bulunan en önemli politikamızdır, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 

F. İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre

Plasis Plastik çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığını ana bir değer olarak kabul eder. Ayrıca, güvenli bir işyeri sunmak üzere geniş kapsamlı yerel ve ulusal yasalar da vardır. Şirket, bu yasaları titizlikle uygulamaktadır. Bir çalışanın ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne yol açan herhangi bir olay resmi makamlarca derinlemesine incelenir. İş güvenliği yasalarının öğrenilmesi ve doğru şekilde uygulanması için kapsamlı ve sürekli eğitim ile düzenli denetimler uygulanır.

Pek çok ülkede çevrenin korunmasına yönelik sıkı yasalar çıkartılmıştır.  Bunun yansıra, yetkililer ciddi çevre suçları karşısında şirketlere ve çalışanlara karşı ceza yasalarını uygulama konusunda güçlü bir eğilim içindedirler. Çevre yasaları, Plasis Plastik faaliyetlerinin hemen her yönü açısından etkilidir. Özellikle havaya, toprağa, ya da suya yapılan madde salınımları konusundaki yasalar faaliyetlerimizi etkiler. Salımlar ya da dökülmeler ile ilgili kazaların veya sağlık açısından tehdit oluşturacak kimyasallarla ilgili yeni edinilen bilgilerin yetkili makamlara bildirilmesi gerekir.  Ayrıca pek çok hükümet, Şirketin yeni kimyasallar üretmesinden ya da ithal etmesinden önce bildirimde bulunulmasını istemektedir.  Çevre sağlığı için, sürekli yapılan kapsamlı çalışan eğitimi programları ve çevre performansına yönelik etkin denetimler Plasis Plastik tarafından titizlikle uygulanır.

 

Uygulamaya İlişkin Kurallar

1.    Plasis Plastik, tesislerinin güvenli bir şekilde işletilmesi, çevrenin, çalışanlarının, müşterilerinin ve iş yaptığı toplumun üyelerinin korunması için ISG - ÇYS ile ilgili en yüksek standartlara uyar. Plasis Plastik iş güvenliği, sağlık ve çevre konularını tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve bu alanlarda kamunun artan beklentilerini karşılamak için sürekli çaba gösterir.

2.    Plasis Plastik tüm yaralanmaların, mesleki hastalıkların ve iş veya çevreyle ilgili kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır; hedefimiz bunların hiç meydana gelmemesidir. Plasis Plastik, çalışanları için iş dışında da güvenli davranışlara önem verilmesini teşvik eder. Plasis Plastik inşa etmeyi planladığı her yeni tesisin çevre üzerindeki etkisini değerlendirir. Tüm tesislerinin ve taşıma ekipmanlarının yerel toplum ve çevre açısından güvenli ve yerel mevzuatlarda belirlenen standartlara uygun şekilde tasarlar, inşa eder, işletir ve muhafaza eder. Plasis Plastik acil durumlar için hazırlıklı olacak ve yerel toplumların acil durumlara hazırlıklıdır ve iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla liderlik eder.

3.    Plasis Plastik sıfır atık üretimini hedefler. Malzemeleri yeniden kullanılıp geri dönüştürülerek bertaraf etme gereksinimini minimuma indirgemeyi ve doğal kaynakları korumayı hedefler. Atıklar ortaya çıktığında güvenli ve sorumlu bir şekilde ele alınıp bertaraf edilmeleri için gerekli çaba gösterilir. Plasis Plastik sıfır emisyonu hedefler, bu alanda da sağlık veya çevreye en büyük risk arz etme potansiyelini taşıyan atıklara öncelik verecektir. Geçmişteki uygulamaların düzeltme gerektirmesi durumunda, Plasis Plastik sorumluluğunun bilincinde gerekli düzeltmeleri yapacaktır. 

4.    Plasis Plastik elektrik, doğalgaz, su ve diğer doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını amaçlar. Plasis Plastik arazisini doğal hayata uygun yaşama ortamını zenginleştirecek şekilde yönetir. Plasis Plastik İş Güvenliği, Sağlık ve Çevreye ilişkin hedeflerine ulaşmak üzere ISGYS-ÇYS Politikasını geliştirmiştir.

 

G. Şirket Varlıkları ve Finansal Bütünlük

İç kontroller ve raporlamada doğruluk Plasis Plastik varlıklarının korunmasını ve uygun şekilde kullanılmasını ve mali kayıtların ve raporlar doğru ve güvenilir olmalarını sağlayacak iç kontrol standartlarını ve prosedürlerini oluşturmuştur. Şirketin tüm mali raporları, muhasebe kayıtları, araştırma raporları, satış raporları, gider hesapları, iş cetvelleri ve diğer belgeler doğru olmalı ve bir işlemin ilgili bilgilerini veya mahiyetini net bir şekilde temsil etmelidir. Çalışanlar gerekli iç kontrolleri sürdürme veya bunlara uyma sorumluluğunu paylaşmaktadır. Uygun olmayan muhasebe işlemleri ve belgeler üzerinde tahrifat yapılan mali raporlar yalnızca Plasis Plastik politikalarına aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yasa ve yönetmeliklerinin muhasebe ile ilgili hükümlerini ihlal ediyor olabilir. Bu tür ihlaller muhtemelen hem hukuki hem de cezai olmak üzere kişisel sorumlulukları ve Şirket’e karşı yaptırımları da içerir.

 

Uygulamaya ilişkin Kurallar

1.    Masraf veya sermaye arasındaki meblağların kasten yanlış sınıflandırılması, bir cari dönemde daha düzgün bir şekilde yansıtılan masrafların veya gelirlerin kasten acil hale getirilmesi veya ertelenmesi, satılamaz envanterin kabul edilebilir bitmiş ürün olarak kasten yanlış sınıflandırılması ve seyahat ve masraf raporlarının kasti tahrifatı Muhasebe Kılavuzunun ihlâlinin örnekleridir.

2.    Tüm muhasebe işlemleri ve kayıtlar ticari işlemleri, varlıkları, yükümlülükleri veya öz kaynakları net bir şekilde tarif edecek ve bunların mahiyetini belirtecek şekilde belgelendirilmeli ve girişlerin muhasebe defterine uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzgün ve zamanında yapılmalıdır.

3.    Hiçbir kayıt, giriş veya belge, sahte, çarpık, yanıltıcı, yanlış yönlendirilmiş, kasten eksik veya bastırılmış olmayacaktır.